REGISTRACE

Je zcela ZDARMA. Stačí jen vyplnit následující informace a EPIC CARD v mobilu ti bude zaslána na tvoji e–mailovou adresu. Dříve, než formulář odešleš, dobře si zkontroluj všechny údaje, abychom ti kartu poslali na správnou adresu.

*Povinné údaje

Musí obsahovat alespoň 8 znaků, alespoň jednu číslici a jedno velké písmeno

Přehled podmínek používání a Zásady ochrany osobních údajů najdete po kliknutí zde.

KONTAKTujte nás

Adresa Revoluční 1003/3
110 00 Praha 1 - Staré Město
Rezervace info@epicprague.com
Otevírací doba již brzy
VÍCE KONTAKTŮ

Všeobecná pravidla Věrnostního programu EPIC CARD

 1. Úvodní ustanovení
  Věrnostní program Epic Card provozuje společnost EPIC Praha s.r.o., se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha – Staré Město, IČO: 038 58 332, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 239099 (dále jen „Provozovatel“).

  Tato Všeobecná pravidla Věrnostního programu Epic Card (dále jen „Všeobecná pravidla“) upravují podmínky účasti ve Věrnostním programu Epic Card pro Zákazníky provozovny klubu EPIC, Praha (dále jen „Klub EPIC“).

  Věrnostní program Epic Card je zaměřen na poskytování nadstandardních služeb a výhod Členům Věrnostního programu Epic Card.
 2. Podmínky a vznik členství ve Věrnostním programu Epic Card
  Členství ve Věrnostním programu Epic Card je dobrovolné a bezplatné. Členem Věrnostního programu Epic Card se může stát každý poté, co řádně (i) vyplní registrační formulář dostupný online na www.card.epicprague.com, (ii) vysloví souhlas s těmito Všeobecnými pravidly a (iii) tyto dokumenty budou doručeny Provozovateli.

  Provozovatel po přijetí registračního formuláře, zašle Zákazníkovi na email digitální věrnostní kartu Epic Card buď ve formě jpeg pro mobilní telefon Android, nebo ve formě .pkpass pro mobilní telefon iPhone (dále jen „Karta Epic Card“). Zákazník se momentem přijetí předmětné karty stává členem Věrnostního programu Epic Card (dále jen „Člen Věrnostního programu Epic Card“).

  V případě, že jde o zaregistrovaného Člena Věrnostního programu Epic Card nebo o již jednou zaregistrované telefonní číslo či emailovou adresu, požadavek na registraci nového člena ve Věrnostním programu Epic Card nebude ze strany Provozovatele akceptován. Na vydání Karty Epic Card není právní nárok.
 3. Pravidla používání karty Epic Card
  Karta Epic Card je nepřevoditelná na jinou osobu. Tuto kartu je oprávněn používat výlučně jen Člen Věrnostního programu Epic Card, jenž je zároveň jejím držitelem (dále jen „Držitel karty Epic Card“). Pro tento účel může Provozovatel v provozovně Klubu Epic žádat identifikaci zákazníka. Držitel karty Epic Card se tímto zavazuje poskytnout Provozovateli, resp. jeho zaměstnancům součinnost v případě podezření na neoprávněné použití Epic Card, a to zejména hodnověrně prokázat svou totožnost v rozsahu jméno a příjmení, předložením dokladu totožnosti (například občanský průkaz, řidičský průkaz) příslušnému zaměstnanci provozovny klubu EPIC za účelem ověření identity Držitele karty Epic Card. Zjistí-li se po prokázání totožnosti, že zákazník není Držitelem karty Epic Card, personál provozovny je oprávněn odmítnout přijetí dané Karty Epic Card. V případě, že se daný Držitel karty Epic Card odmítne prokázat dokladem totožnosti, personál provozovny je oprávněn odmítnout akceptování předmětné Karty Epic Card.

  Karta Epic Card není kreditní platební kartou a může být použita jen v souladu s těmito Všeobecnými pravidly. Karta Epic Card se předkládá pro účely zaznamenávání nákupů v Klubu Epic, se kterými jsou spojeny výhody.

  Držitel karty Epic Card se zavazuje udržovat poskytnuté osobní údaje v aktuální podobě. Každý Držitel karty Epic Card má povinnost v případě změny osobních údajů v rozsahu jméno, adresa, e-mail, telefon, tyto změny aktualizovat na svém osobním kontě on-line po přihlášení na www.card.epicprague.com nebo o této změně informovat e-mailem na adrese info@epicprague.com.

  Ztrátu nebo odcizení karty Epic Card je Držitel karty Epic Card povinen neprodleně oznámit Provozovateli písemně na adresu Provozovatele nebo elektronickou formou na email info@epicprague.com. Po obdržení takového oznámení bude karta zablokována pro jakékoliv její použití. Držiteli karty Epic Card Provozovatel vydá neprodleně novou kartu. Provozovatel nezodpovídá za zneužití karty před oznámením ztráty nebo odcizení.
 4. Výhody Věrnostního programu Epic Card
  Karta Epic Card slouží k získání aktuálních výhod a nabídek Věrnostního programu Epic Card. Aktuální nabídka výhod Věrnostního programu Epic Card a jejich možného uplatnění, bude pravidelně zasílána formou elektronických novinek na e-mail (newsletter) nebo formou SMS Členovi Věrnostního programu Epic Card. Všechny aktuální nabídky výhod si může Člen Věrnostního programu Epic Card prohlédnout i na webové stránce Provozovatele.
 5. Zrušení Členství ve Věrnostním programu Epic Card
  Každý Člen Věrnostního programu Epic Card je oprávněn své členství ve Věrnostním programu Epic Card kdykoliv zrušit, a to zasláním žádosti o ukončení členství elektronicky na e-mail info@epicprague.com, případně písemně na adresu sídla Provozovatele.

  Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Členovi Věrnostního programu Epic Card členství v případě, že:
  • Karta Epic Card nebyla použita déle než 2 roky od jejího posledního použití;
  • Člen Věrnostního programu Epic Card vědomě uvedl nesprávné údaje v registračním formuláři;
  • Člen Věrnostního programu Epic Card zneužil mechanismus výhod, slev a odměn, které Věrnostní program Epic Card poskytuje nebo, jednal v rozporu s těmito Všeobecnými pravidly nebo poškodil svým chováním dobré jméno Provozovatele;
  • Dojde k úmrtí Člena Věrnostního programu Epic Card;
  • Dojde k zániku Člena Věrnostního programu Epic Card, jenž byl právnickou osobou;
  • Dojde k ukončení Věrnostního Programu Epic Card ve smyslu článku VII. Všeobecných pravidel.
  Zrušením členství ve Věrnostním programu Epic Card ztrácí Karta Epic Card platnost a zaniká rovněž nárok na výhody plynoucí z tohoto programu.
 6. Ochrana osobních údajů
  Společnost EPIC Praha, s. r. o., jako správce programu, garantuje bezpečnost a ochranu svěřených osobních údajů v plném souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

  Poskytnutím svých osobních údajů podepsáním nebo odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře udělujete společnosti EPIC Praha, s. r. o., ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, výslovný souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů v rozsahu pohlaví, jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, trvalé bydliště, údaje o čase a způsobu zúčastňování se na věrnostním programu, jakož i údaje o zakoupených produktech a čase každého nákupu (dále jen „osobní údaje“).

  Osobní údaje jsou zpracovávány pro zajištění identifikace zákazníka v rámci programu pro účely poskytování zákaznických výhod, ověření způsobilosti zákazníka stát se členem programu, vystavení karty EPIC CARD, nabízení obchodu/výrobků nebo služeb a poskytnutí slev vyplývajících z podmínek věrnostního programu EPIC CARD, vedení databáze pro věrnostní program EPIC CARD a zpracování statistiky, včetně profilování (přiřazování informací o chování zákazníka a dalších osobních údajů k jeho/jejím osobním údajům pro účely analýzy a předvídání chování a pohybu a úpravy individuálního přístupu ke každému zákazníkovi [dále jen „profilování“]). Osobní údaje se dále vyhodnocují i za účelem zlepšování nabídky. Poskytnutí osobních údajů v uvedeném rozsahu je nezbytnou podmínkou účasti v programu, přičemž osobní údaje budou zpracovávány během celé doby trvání členství zákazníka v programu; ztrátou oprávnění společnosti EPIC Praha, s. r. o. ke zpracování osobních údajů zákazníka jeho účast v programu zaniká a příslušné osobní údaje budou zlikvidovány nebo blokovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  Společnost EPIC Praha, s. r. o. se zavazuje, že pomocí přijatých potřebných bezpečnostních opatření ochrání poskytnuté osobní údaje před odcizením a případným zneužitím neoprávněnými osobami.

  Vaše osobní údaje mohou být dále poskytnuty správcům klubu EPIC. Podepsáním nebo odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře a poskytnutím kontaktních údajů nám zároveň můžete udělit souhlas k zasílání informací o marketingových aktivitách klubu EPIC, včetně zasílání informací o uspořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to na dobu neurčitou. Tento souhlas je udělován zákazníkem dobrovolně, přičemž zákazník má plné právo tento souhlas kdykoliv odvolat zasláním e-mailu, technickými prostředky (link „unsubscribe“) nebo písemným prohlášením, doručeným na adresu společnosti EPIC Praha, s. r. o. Držitel EPIC CARD se zavazuje udržovat poskytnuté osobní údaje v aktuální podobě a zároveň potvrzuje správnost všech poskytnutých osobních údajů. Každý držitel EPIC CARD má povinnost v případě změny jeho osobních údajů (jméno, adresa, e-mail, telefon) tyto změny aktualizovat na svém osobním kontě on-line po přihlášení na https://card.epicprague.com/ucet/login nebo o této změně informovat e-mailem na card@epicprague.com.

  POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  Ochrana vašich osobních údajů se řídí ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“), přičemž vaše práva jsou upravena zejména v článku 5 a článcích 12 až 22 GDPR.Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné a společnost EPIC Praha, s. r. o. jako správce (dále jen „správce“) nemá právní nárok na jejich získávání. Poskytnutí osobních údajů s dobrovolným souhlasem zákazníka je nezbytnou podmínkou účasti zákazníka v programu. Správce může osobní údaje poskytnuté v souvislosti s vaší účastí v programu použít k profilování, které realizuje za účelem zkvalitnění svých služeb a přizpůsobení svých nabídek vám jako konkrétnímu zákazníkovi. Správce nikdy nezveřejní údaje o vašem chování získané profilováním, ani je neposkytne dále třetím osobám kromě vlastních zpracovatelů (zprostředkovatelů) povinných dodržovat pravidla zpracování podle těchto VOP stejně jako správce.Profilováním se na účely programu rozumí automatizované nebo manuální přiřazování informací o vašem chování jako zákazníka k vašim osobním údajům, za účelem vytvoření profilu vaší osoby v interakci se správcem. K tomuto účelu správce sbírá, zpracovává a přiřazuje k vašim osobním údajům údaje o vašich návštěvách v klubu, které jsou součástí programu, o čase a místě vašich návštěv a nákupů, údaje o čase a způsobu zúčastňování se na věrnostním programu, jakož i údaje o zakoupených produktech a čase každého nákupu.Výsledkem vytvoření vašeho osobního profilu uvedeným způsobem profilování je přiřazování zvláštních přizpůsobených nabídek a informací o akcích správce k vašemu profilu, které vám následně mohou být zasílány jako elektronická nebo SMS zpráva. Výsledkem profilování může být i vystavení zvláštních speciálních nabídek a slev vztahujících se k produktům, které běžně nakupujete, individuálních množstevních slev, poskytnutí dárků, na míru vytvořených produktů nebo služeb, a zvláštní přístup k vám jako k zákazníkovi při oslovování s nabídkami (čas, obsah, frekvence zpráv).

  Máte právo na informace o vašich osobních údajích, které se zpracovávají, včetně potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje o vaší osobě se zpracovávají; ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému a o postupu zpracovávání a vyhodnocování operací automatizovaného rozhodování správce; opis, opravu vašich osobních údajů vedených v informačním systému programu; ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož správce získal vaše osobní údaje ke zpracovávání; blokování vašich osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti; právo na omezení zpracovávání osobních údajů o vaší osobě, když se zpracovávají neoprávněně nebo jsou neaktuální; právo na přenositelnost vašich osobních údajů jinému správci na vaši žádost; a právo na vymazání vašich osobních údajů, když pominou účely jejich zpracovávání ve smyslu čl. 17 GDPR.

  Když se zpracovávají vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a/nebo profilování, máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisejí s tímto přímým marketingem.

  Máte právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracovávání osobních údajů, které se vás týká a je prováděno na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR (když je zpracovávání nezbytné ke splnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci, nebo když je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana), včetně namítání proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. Správce nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody ke zpracovávání, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami jako dotknuté osoby, nebo důvody k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

  Máte právo na to, aby správce v případě rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracovávání, včetně profilování, a které má právní účinky, které se vás týkají nebo vás podobně významně ovlivňují, na vaši žádost zvlášť a manuálně přehodnotil takové rozhodnutí; máte právo se k takovému rozhodnutí vyjádřit a napadnout takové rozhodnutí, a na informaci o výsledku přezkoumání takového rozhodnutí bez zbytečného odkladu.

  Osobní údaje, které poskytnete správci prostřednictvím registračního formuláře, musí být pravdivé. V případě jejich změny jste povinen/povinna o jejich změně bezodkladně informovat správce.

  V případě neaktuálnosti vámi poskytnutých osobních údajů, po splnění účelu uvedeného ve Všeobecných obchodních podmínkách, po podání námitky vůči zpracování osobních údajů nebo v případě zrušení členství v programu budou vaše osobní údaje zlikvidovány.

  Máte právo na základě písemné žádosti požadovat od správce ve všeobecně srozumitelné formě seznam vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání, opravu nebo vymazání vašich nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání.

  Svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat formou písemného oznámení zaslaného na adresu sídla správce nebo e-mailového oznámení zaslaného na card@epicprague.com, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracovávání založeného na souhlase uděleném před odvoláním souhlasu.

  V případě, že správce úplně nebo částečně ztratí oprávnění zpracovávat vaše osobní údaje během vaší účasti v programu, kromě zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu (zasílání reklamních e-mailů), správce nemůže dále zpracovávat údaje o vás potřebné pro účast v programu, a vaše účast v programu musí být zrušena.Máte právo podat stížnost na postup správce orgánu dohledu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  Všeobecné informace o zpracovávání osobních údajů:

  a) totožnost a kontaktní údaje správce: EPIC Praha s. r. o., se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha, IČO: 03858332
  b) kontaktní údaje odpovědné osoby.
  c) účely zpracovávání, pro které jsou osobní údaje určeny: ověření totožnosti, vedení databáze zákaznického programu a poskytování zákaznických výhod, zabezpečení komunikace, profilování
  d) právní základ zpracovávání: souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
  e) příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: předpokládá se předávání osobních údajů třetím osobám v kategoriích: správci klubu EPIC
  f) doba uchovávání osobních údajů (kritéria k jejímu určení): během trvání členství v zákaznickém programu
  g) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem: poskytnutí a zpracovávání osobních údajů je nezbytnou podmínkou členství v zákaznickém programu a poskytování zákaznických výhod správcem; nemožnost zpracovávání osobních údajů povede k zániku členství v zákaznickém programu
  h) existence automatizovaného rozhodování včetně profilování: poskytnuté osobní údaje mohou být použity k automatizovánu zasílání e-mailových zpráv subjektu údajů, pokud subjekt údajů takové zasílání neodmítne (přímý marketing); poskytnuté osobní údaje mohou být použity zejména k vystavení zvláštních speciálních nabídek a slev vztahujících se k produktům, které subjekt údajů běžně nakupuje, individuálních množstevních slev, poskytnutí dárků, na míru vytvořených produktů nebo služeb, přizpůsobení reklamy zasílané subjektu údajů (viz výše).
  i) Přenos osobních údajů do zemí mimo Evropské unie: nepředpokládá se.

  Poskytnutím svých osobních údajů prostřednictvím vyplněného registračního formuláře umístěného na webové adrese www.card.epicprague.com uděluje Zákazník Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů v rozsahu pohlaví, jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, trvalé bydliště, datum narození (dále jen „Osobní údaje“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“).

  Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vystavení karty Epic Card, pro účely realizace Věrnostního programu Epic Card, udělování odměn a výhod Věrnostního programu Epic Card, pro účely marketingu, zasílání informací o marketingových aktivitách, o uspořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro účely zasílání obchodních oznámení prostřednictvím elektronických prostředků, vedení databáze a zpracování statistiky. Osobní data se dále vyhodnocují také pro účely zlepšování nabídky služeb Provozovatele.

  Tento souhlas je udělován Zákazníkem dobrovolně, ale ten má plné právo souhlas kdykoliv odvolat, a to nejlépe písemným prohlášením, doručeným na adresu Provozovatele.

  Zákazník zároveň uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zasíláním obchodních oznámení (nabídek výhod) elektronickými prostředky (zejména newsletter, sms) ve stejném rozsahu, a to vždy až po dobu případného odvolání souhlasu, písemně doručeného Zákazníkem na adresu Provozovatele.

  Provozovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Zákazníka prostřednictvím svých zaměstnanců a prostřednictvím třetích osob, s nimiž bude mít uzavřenu písemnou smlouvu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

  Zákazník má v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva vyplývající z tohoto zákona, zejména právo uvedené v § 21 zákona o ochraně osobních údajů, podle něhož platí, že každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel uskutečňuje zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požádat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).
 7. Závěrečná ustanovení
  Tento Věrnostní program Epic Card je vyhlášen na dobu neurčitou.Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit obsah těchto Všeobecných pravidel. O uvedených změnách bude Provozovatel informovat prostřednictvím internetových stránek, případně prostřednictvím e-mailu. Nová Všeobecná pravidla začínají platit dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.card.epicprague.com

  Věrnostní program připravil Provozovatel s dlouhodobým záměrem. Vyhrazuje si však právo, kdykoliv tento Věrnostní program jednostranně ukončit.

  Jakékoliv poskytované výhody nejsou právně vymahatelné, případné slevy a výhody se nesčítají a není možno je uplatňovat zároveň s jinými výhodami nebo slevami, pokud není stanoveno jinak.

  V případě dalších otázek nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@epicprague.com.

  Tato Všeobecná pravidla nabývají platnost dne 25. 5. 2018.